16.  Před  každým  štychem  se  všechny  kameny  položí  lícem  dolů  na  stůl  a  jih,  západ a  sever  je  důkladně  zamíchají  neboli  “umyjí”.  Když  východ  usoudí,  že  jsou zamíchány  dostatečně,  vydá  pokyn  “pow”,  což  znamená  “start”.  Poté  si  každý  hráč postaví  před  sebou  zeď  z  kamenů  18  kamenů  dlouhou  a  2  kameny  vysokou.  Hotové čtyři  stěny  se  potom  spojí  do  čtverce.  Poznámka:  Tradičně  se  zdi  spojují  tak,  že každá  má svůj  pravý  okraj  zakrytý  přiléhající  kolmou  zdí,  levý  má odkrytý.  Toto uspořádání  nemá  žádný  vliv  na  hru,  ale  je  to  jedna  z  formálních  zvyklostí,  které dávají  mahjongu  jeho  charakter.  Zdi  reprezentují  hradby  čínského  města,  jejichž  uskupení  do  těsného  čtverce  má  udržet  zlé  duchy  venku.  ”

17.  Jedna  zeď  se  musí  prolomit  a  je  třeba  určit,  která.  Východ  hodí  dvěma. kostkami  a  odpočítává  zdi  proti  směru  hodinových  ručiček,  počínaje  svou  zdí  jako jedničkou.  Čísla  2,  6  a  10  tedy  ukazují  na  jižní  zeď,  3,  7  nebo  11  na  západní,  4, 8  a  12  na  severní  a  5  nebo  9  na  východní.  ..

18.  Kostkami  se  hází  tak,  aby  dopadly  rovně  a  mezi  zdi.  Pokud  některá  skončí nakřivo  nebo  mimo  zdi,  musí  se  touto  kostkou  hodit  znova.

19.  Teď  už  se  ví,  který  hráč  bude  prorážet  zeď,  ale  neví  se  kde.  Hráč  označený předcházejícím  hodem  si  vezme  kostky,  hodí  jimi,  hozený  součet  přičte  k  součtu hozenému  východem  v  předcházejícím  hodu  a  to  celé  odpočítá  na  kamenech  své  zdi, počínaje  jejím  pravým  koncem.  Pokud  součet  překročí  18,  pokračuje  v  odpočítávání na  zdi  souseda  po  své  levici.  Sloupec  dvou  kamenů,  na  kterém  odpočítávání  skončí, vyjme  a  kameny  položí  každý  zvlášť  nahoru  na  zeď  napravo  od  průrazu:  kámen, který  byl  navrchu,  se  umístí  dále  od  průrazu.  Zeď  má teď  na  dvou  místech  výšku tří  kamenů.  Dvěma  vyjmutým  kamenům navrchu  se  říká  volné  kameny.

20.  Sedmi  sloupcům  napravo  od  průrazu  (s  výjimkou  volných  kamenů)  se  říká  mrtvá zeď,  nebo  také  oblast  kongů.  S  jedinou  výjimkou  (náhrada  za  kongy,  viz  později) se  tato  část  hradeb  nepoužívá  v  další  hře.  Zbytek  zdi,  počínaje  kameny  nalevo  od průrazu,  se  nazývá  živá  zeď.  Hráč,  který  hradby  prorazil  a  rozmístil  dva  volné kameny,  vyjme  oblast  kongů  z  živé  zdi.  Tím  se  oblast  odtrhne  od  živé  zdi  i  na druhé  straně  a  vyznačí  tak  hranici  mezi  mrtvou  a  živou  zdí.  Poznámka:  Je  zvykem volné  kameny  rozmístit  tak,  že  spodní  se  ocitne  na  třetím  sloupci  napravo  od průlomu,  horní  na  pátém  sloupci.  Tím  vznikne  symetrické  rozmístění,  které usnadňuje  určování,  kde  se  má oddělit  mrtvá  zeď  od  živé.

21.  Hráč,  který  si  během  hry  má dobrat  volný  kámen,  si  vezme  nejdříve  kámen vzdálenější  od  prvního  průlomu,  tedy  kámen,  který  byl  před  průlomem  v  horním patře.  Když  se  spotřebují  oba  volné  kameny,  hráč,  v  jehož  zdi  stojí  oblast  kongů, nahradí  volné  kameny  vyjmutím  nejlevějšího  sloupce  oblasti  a  rozmístí  je  na zbylé  sloupce  mrtvé  zdi  podobně  jako  předtím:  horní  kámen  napravo  od  dolního.  O použití  volných  kamenů  se  dozvíte  v  pravidlech  46,  48  a  50.  .

22.  Na  začátku  hry  obsahuje  oblast  kongů  16  kamenů,  včetně  dvou  prvních  volných kamenů.  Po  dobrání  každého  volného  kamene  se  tento  počet  sníží  o  1.  Žádné  kameny se  nepřesouvají  ze  živé  zdi  do  mrtvé,  aby  počet  vyrovnaly.  Z  toho  vyplyne  (viz později),  že  pokud  každý  hráč  nahlásí  čtyři  kongy,  oblast  kongů  se  zcela spotřebuje.

23.  Hru  začíná  východ  a  pokračuje  se  proti  směru  hodinových  ručiček.  Živá  zeď nicméně  mizí  po  směru  hodinových  ručiček.

24.  Východ  zahájí  rozdávání  tím,  že  si  vezme  první  dva  sloupce  kamenů  z otevřeného  konce  živé  zdi,  tj.  z  konce  bezprostředně  nalevo  od  prvního  průlomu. Po  něm  si  postupně  vezmou  po  dvou  sloupcích  jih,  západ  a  sever.  Tato  procedura se  opakuje  dvakrát,  takže  každý  hráč  získá  dohromady  12  kamenů.  Potom  si  ještě východ  vezme  jeden  další  sloupec  (2  kameny)  a  jih,  západ  a  sever  po  1  kamenu.

25.  Dojde­li  během  rozdávání  k  jakékoli  chybě,  kvůli  níž  si  jeden  nebo  více hráčů  vezme  špatné  kameny  nebo  špatný  počet  kamenů,  chyba  se  opraví,  pokud  je  to možné.  Pokud  se  neví,  jak  k  chybě  došlo,  které  kameny  se  mají  předat  kterému hráči,  nebo  pokud  některý  hráč  už  viděl  nebo  cítil  líc  kteréhokoli  kamenu,  který mu neměl  patřit,  všechny  vylosované  kameny  se  vrátí  doprostřed  stolu,  znova zamíchají,  spotřebovaná  část  zdi  se  znova  postaví  a  zeď  se  probourá  na  jiném místě.

26.  Pokud  kterýkoli  hráč  zjistí,  že  má špatný  počet  kamenů,  před  tím,  než  východ odloží  první  kámen,  může  ohlásit  chybné  rozdání.

27.  Každý  hráč  si  uspořádá  své  kameny  tak,  aby  jejich  líc  neviděli  ostatní  hráči. Musí  je  však  po  celou  dobu  hry  udržovat  tak,  aby  je  všichni  hráči  mohli  spočítat.