16. Před každým štychem se všechny kameny položí lícem dolů na stůl a jih, západ a sever je důkladně zamíchají neboli “umyjí”. Když východ usoudí, že jsou zamíchány dostatečně, vydá pokyn “pow”, což znamená “start”. Poté si každý hráč postaví před sebou zeď z kamenů 18 kamenů dlouhou a 2 kameny vysokou. Hotové čtyři stěny se potom spojí do čtverce. Poznámka: Tradičně se zdi spojují tak, že každá má svůj pravý okraj zakrytý přiléhající kolmou zdí, levý má odkrytý. Toto uspořádání nemá žádný vliv na hru, ale je to jedna z formálních zvyklostí, které dávají mahjongu jeho charakter. Zdi reprezentují hradby čínského města, jejichž uskupení do těsného čtverce má udržet zlé duchy venku. ”

17. Jedna zeď se musí prolomit a je třeba určit, která. Východ hodí dvěma. kostkami a odpočítává zdi proti směru hodinových ručiček, počínaje svou zdí jako jedničkou. Čísla 2, 6 a 10 tedy ukazují na jižní zeď, 3, 7 nebo 11 na západní, 4, 8 a 12 na severní a 5 nebo 9 na východní. ..

18. Kostkami se hází tak, aby dopadly rovně a mezi zdi. Pokud některá skončí nakřivo nebo mimo zdi, musí se touto kostkou hodit znova.

19. Teď už se ví, který hráč bude prorážet zeď, ale neví se kde. Hráč označený předcházejícím hodem si vezme kostky, hodí jimi, hozený součet přičte k součtu hozenému východem v předcházejícím hodu a to celé odpočítá na kamenech své zdi, počínaje jejím pravým koncem. Pokud součet překročí 18, pokračuje v odpočítávání na zdi souseda po své levici. Sloupec dvou kamenů, na kterém odpočítávání skončí, vyjme a kameny položí každý zvlášť nahoru na zeď napravo od průrazu: kámen, který byl navrchu, se umístí dále od průrazu. Zeď má teď na dvou místech výšku tří kamenů. Dvěma vyjmutým kamenům navrchu se říká volné kameny.

20. Sedmi sloupcům napravo od průrazu (s výjimkou volných kamenů) se říká mrtvá zeď, nebo také oblast kongů. S jedinou výjimkou (náhrada za kongy, viz později) se tato část hradeb nepoužívá v další hře. Zbytek zdi, počínaje kameny nalevo od průrazu, se nazývá živá zeď. Hráč, který hradby prorazil a rozmístil dva volné kameny, vyjme oblast kongů z živé zdi. Tím se oblast odtrhne od živé zdi i na druhé straně a vyznačí tak hranici mezi mrtvou a živou zdí. Poznámka: Je zvykem volné kameny rozmístit tak, že spodní se ocitne na třetím sloupci napravo od průlomu, horní na pátém sloupci. Tím vznikne symetrické rozmístění, které usnadňuje určování, kde se má oddělit mrtvá zeď od živé.

21. Hráč, který si během hry má dobrat volný kámen, si vezme nejdříve kámen vzdálenější od prvního průlomu, tedy kámen, který byl před průlomem v horním patře. Když se spotřebují oba volné kameny, hráč, v jehož zdi stojí oblast kongů, nahradí volné kameny vyjmutím nejlevějšího sloupce oblasti a rozmístí je na zbylé sloupce mrtvé zdi podobně jako předtím: horní kámen napravo od dolního. O použití volných kamenů se dozvíte v pravidlech 46, 48 a 50. .

22. Na začátku hry obsahuje oblast kongů 16 kamenů, včetně dvou prvních volných kamenů. Po dobrání každého volného kamene se tento počet sníží o 1. Žádné kameny se nepřesouvají ze živé zdi do mrtvé, aby počet vyrovnaly. Z toho vyplyne (viz později), že pokud každý hráč nahlásí čtyři kongy, oblast kongů se zcela spotřebuje.

23. Hru začíná východ a pokračuje se proti směru hodinových ručiček. Živá zeď nicméně mizí po směru hodinových ručiček.

24. Východ zahájí rozdávání tím, že si vezme první dva sloupce kamenů z otevřeného konce živé zdi, tj. z konce bezprostředně nalevo od prvního průlomu. Po něm si postupně vezmou po dvou sloupcích jih, západ a sever. Tato procedura se opakuje dvakrát, takže každý hráč získá dohromady 12 kamenů. Potom si ještě východ vezme jeden další sloupec (2 kameny) a jih, západ a sever po 1 kamenu.

25. Dojde­li během rozdávání k jakékoli chybě, kvůli níž si jeden nebo více hráčů vezme špatné kameny nebo špatný počet kamenů, chyba se opraví, pokud je to možné. Pokud se neví, jak k chybě došlo, které kameny se mají předat kterému hráči, nebo pokud některý hráč už viděl nebo cítil líc kteréhokoli kamenu, který mu neměl patřit, všechny vylosované kameny se vrátí doprostřed stolu, znova zamíchají, spotřebovaná část zdi se znova postaví a zeď se probourá na jiném místě.

26. Pokud kterýkoli hráč zjistí, že má špatný počet kamenů, před tím, než východ odloží první kámen, může ohlásit chybné rozdání.

27. Každý hráč si uspořádá své kameny tak, aby jejich líc neviděli ostatní hráči. Musí je však po celou dobu hry udržovat tak, aby je všichni hráči mohli spočítat.