66. Jestliže si hráč na řadě dobere kámen ze zdi, nemůže se rozhodnout, že bude raději nárokovat zahozený kámen a dobraný kámen vrátí. (Musí však kámen vrátit, pokud jiný hráč nárokuje kámen zahozený předcházejícím hráčem.)

67. Jestliže hráč na řadě zaviní, že hráči mohli vidět další kámen ze zdi, musí si ho vzít a nemůže nárokovat zahozený kámen. (Nemusí a nemůže si ho vzít jen v případě, že jiný hráč nárokuje kámen zahozený předcházejícím hráčem.)

68. Jestliže se omylem stane, že jeden nebo více hráčů spatří kámen ze zdi, tento kámen se ukáže všem čtyřem hráčům a pak se vrátí do zdi.

69. Jestliže hráč nárokuje zahozený kámen za jakýmkoli účelem, může změnit své rozhodnutí a vrátit nárokovaný zahozený kámen, dokonce i když už vyložil svou sadu (v tom případě si musí ostatní kameny sady vzít zpět do skryté ruky), za předpoKladu že ještě sám nezahodil kámen. Hráč, který takto odvolal svůj požadavek, může pak dobrat ze zdi, pokud je na řadě, nebo může žádat dotyčný zahozený kámen pro jiný účel, nebo jinak nechat hru pokračovat podle normálních pravidel.

70. Jestliže hráč zahodí kámen a žádný jiný hráč ho nepožaduje pro čou, pong, kong nebo mahjong, hráč může si může vzít zahozený kámen zpět a zahodit místo něj jiný, pokud oznámí, že to chce udělat, před tím, než si následující hráč dobere ze zdi. Prvně zahozený kámen může být nárokován ostatními hráči kdykoli, dokud není místo něj zahozen jiný.

71. Po ohlášení čou, pongu, kongu nebo mah]ongu si hráč nemůže vzít svůj zahozený kámen zpět. Pokud hráč, který ho nárokoval, změní své rozhodnutí, může ho nárokovat za jiným ůčelem nebo někdo jiný za jakýmkoli ůčelem, ale pokud se to nestane, kámen už zůstane na stole a je považován za mrtvý.

72. Jestliže hráč na řadě dobere ze zdi nesprávný kámen, musí ho vrátit a vzít si kámen, který mu podle pravidel náleží, pokud je na tuto chybu upozorněn dříve, než zahodí. Jinak si dobraný kámen nechá a není za to nijak trestán (viz pravidlo 89).

73. Jestliže si hráč dobere, když není na řadě, a pokud už viděl nebo cítil líc dobraného kamene, musí si dobraný kámen ponechat a hrát s dlouhou rukou (long hand). ‘Pokud kámen zůstal nepoznán, může ho bez postihu vrátit. Pokud kámen nezůstal nepoznán a je to prémiový kámen, provinilec si ho musí nechat neoznámený ve skryté ruce, a k té se přistupuje jako k dlouhé ruce.

74. Jestliže hráč zahodí, když není na řadě, a pokud chybně zahozený kámen nebyl nikým nárokován pro čou, pong, kong nebo mahjong před tím, než si hráč své chyby všiml, může si vzít kámen zpět. Pokud však někdo zahozený kámen nárokoval, provinilec mu ho musí nechat a hrát s krátkou rukou (short hand) (viz pravidlo 89) .

75. Jestliže hráč omylem zahodí více než Jeden kámen, může označit, který z nich chtěl zahodit, a ostatní si vzít zpět. Pokud však mezitím jiný hráč jeden ze zahozených kamenů nárokoval, musí hráč zahodit tento kámen a ostatní si vzít zpět. Pokud více hráčů nárokovalo různé kameny, za skutečně zahozený kámen se považuje ten, který nárokoval hráč nejdříve na řadě (proti směru hodinových ručiček), bez ohledu na to, zda by tento hráč měl při nárokování kamene přednost podle pravidla 6l.

76. Hráč, který chybně nárokuje zahozený kámen pro čou, pong nebo kong, ale všimne si své chyby a oznámí ji před tím, než jeho vlastní zahozený kámen nárokuje jiný hráč, nebo než si následující hráč dobere ze zdi, může chybně nárokovaný kámen vrátit a k němu přiložené kameny si vzít zpět do své skryté ruky. Pokud si chyby všimne později, zůstane mu špinavá ruka (foul hand). Pokud ještě nevyložil, musí s chybně nárokovaným kamenem vyložit kterékoli dva kameny ze skryte ruky, když hlásil čou nebo pong, a kterékoli tři kameny, když hlásil kong. Pokud se chybné hlášení kongu zjistí v době, kdy lze chybu napravit, provinilec musí vrátit volný kámen, který si případně za kong vzal. Pokud se na chybu přijde později, provinilec si volný kámen, vzal­li si nějaký, nechá.

77. Jestliže hráč nárokuje zahozený kámen a přiloží k němu jeden nebo více nepasujících kamenů, ale v ruce má k dispozici správné kameny, může špatné kameny vyměnit za správné bez postihu. Musí to však udělat před tím, než si příště dobere kámen ze zdi (ať už z živé zdi, nebo z oblasti kongů) nebo než se přihlásí o jiný zahozený kámen. Pokud mezitím takto získal jiný kámen, chybně vyložená sada zůstane, jak je, a ruka se považuje za špinavou.

78. Jestliže hráč nárokoval zahozený kámen pro pong, kong nebo čou, svůj požadavek nezrušil, ale ne~ložil dokončenou sadu před tím, než příště dobere kámen ze zdi (ať už z živé zdi, nebo z oblasti kongů) nebo než se přihlásí o jiný zahozený kámen, jeho ruka se považuje za špinavou a za nevyloženou sadu hráč nedostane žádné body.

79. S výjimkou případů popsaných v pravidlech 69, 76 a 77 musejí jednou vyložené nebo ohlášené kombinace zůstat na stole tak, jak jsou. Není dovoleno sady jakkoli přeskládávat nebo měnit (s výjimkou dokončení vyloženého kongu přiložením čtvrtého kamene dobraného ze zdi). Nelze také zahodit kámen z vyložené nebo ohlášené sady.

80. Jestliže hráč zapomene dobrat ze zdi, když to měl udělat, a další hráč už ze zdi dobral, provinilec nemůže svou chybu korigovat a musí hrát s krátkou rukou. Totéž platí o dobírání náhrady za prémiový kámen nebo volného kamene za kong.

81. Žádný zahozený kámen si nemůže jiný hráč vzít do své skryté ruky. Pokud by k tomu došlo, kterýkoli jiný hráč může požadovat, aby provinilec zahozený kámen vrátil na stůl a nepoužil ho k žádnému ůčelu.