112. Nejdříve se hodnotí dosažené sady a jiné prvky, které ruka obsahuje. Body za ně získané se nazývají základní skóre. Základní skóre se pak může progresivně zdvojnásobovat za každou z určitých kombinaci, které ruka obsahuje, a vlastnosti, které má. Některých základních bodů a některých zdvojeni mohou dosáhnout všichni hráči, jiné jsou k dispozici pouze u mahjongu.

Poznámka: Protože zdvojeni se aplikuji progresivně, každé další zdvojeni má dvakrát větši hodnotu než to předcházející. Tato skutečnost by se neměla přehlížet, když se odhaduje potenciál ruky: první zdvojeni = 2 x základní skóre, druhé = 4 x, třetí = 8 x, čtvrté = 16 x, páté = 32 x základní skóre atd.

Poznámka 2: Protože řada zdvojovacích kombinaci se překrývá a jedna formace může splňovat několik požadavků najednou, je potřeba studovat obsah ruky ze všech možných úhlů, aby byla jistota, že žádné zdvojeni nezůstane opomenuto.

113. Vyložené a skryté sady se boduji odlišně. Sada nebo pár je vyložená, jestliže vznikla nárokováním zahozeného kamene; je skrytá, když všechny jeji kameny dobral ze zdi hráč, který ji vlastni.

114. Základní skóre se počítá následovně:

a) Za každý ohlášený prémiový kámen 4 body.

b) Za vyložený pong z malých kamenů 2 body, za skrytý 4 body. Za vyložený pong z velkých kamenů 4 body, za skrytý 8 bodů.

c) Za vyložený kong z malých kamenů 8 bodů, za skrytý 16 bodů. Za vyložený kong z velkých kamenů 16 bodů, za skrytý 32 bodů.

d) Postupky (čou) se nebodují, slouží pouze k dosažení mahjongu.

e) Za dvojici draků jsou 2 body, za pár hráčova vlastního větru nebo převažujícího větru kola také (bez ohledu na to, zda je pár vyložený nebo skrytý). Za pár hráčova větru, který je současně převažující, má tento hráč 4 body (bez ohledu na to, zda je pár vyložený nebo skrytý). Jiné páry se nebodují.

Poznámka: o převažujícím větru viz pravidlo 13.

115. Základní body, které má k dispozici pouze majitel mahjongu, jsou následující:

a) Za mahjong jako takový 10 bodů.

b) Pokud byl zavírající kámen dobrán ze zdi, 2 body.

c) Pokud existoval jen jeden druh kamene, který mohl mahjong dokončit, 2 body. Výhře tímto způsobem se říká “zaplnit jediné možné místo” nebo “vyhrát jediným možným kamenem”. Pokud by mahjong teoreticky mohly dokončit dva různé kameny, ale všechny exempláře jednoho z nich jsou už na stole, a už mezi zahozenými, nebo ve vyložených či ohlášených sadách, exemplář druhého kamene se počítá jako zaplnění jediného možného místa. Poznámka: Pokud tedy hráč dodělal tři sady a pár, v ruce má puntíkovou dvojku a čtyřku a dobere si puntíkovou trojku, pak mahjongoval zaplněním jediného možného místa. Kdyby však měl puntíkovou čtyřku a pětku, trojka by nebyla jediný možný kámen, pokud by už na stole neležely všechny čtyři puntíkové šestky.

d) Jestliže hráč už dokončil čtyři sady a mahjong získá dokončením svého páru (ať už dobráním ze zdi, nebo nárokováním zahozeného kamene), dostane 2 body, pokud pár sestává z malých kamenů, a 4 body, pokud z velkých. Výhře tímto způsobem se říká “vylovit oči”. Poznámka: Hráč, který vyloví své oči, často současně dostane body za zaplnění jediného možného místa, ale ne vždy je tomu tak. Například když má tři sady a drží 6­7­8­9 v puntících, může mahjongovat buď puntíkovou šestkou, nebo devítkou, a obojí bude vylovení očí.

116. Zdvojení, použitelná u všech ruk, jsou následující:

a) Hráč, který ohlásil svou vlastní květinu i své vlastní roční období, dostane za tuto dvojici prémiových kamenů zdvojeni. Poznámka: přislušnost květin a období hráčům se řídí světovými stranami, na kterých právě sedi: viz pravidla 7 a 8.

b) Za hlášenou sadu všech čtyř květin je jedno zdvojení.

c) Za hlášenou sadu všech čtyř období je jedno zdvojení.

d) Za každou sadu draků je jedno zdvojení.

e) Za sadu vlastních větrů je jedno zdvojení.

f) Za sadu převažujících větrů je jedno zdvojení.

g) Za ruku obsahující dvě sady draků a pár draků třetí barvy je jedno zdvojení, navíc ke zdvojením získaným za sady draků jako takové. Této kombinaci se říká “malá trojice draků”.

h) Za ruku obsahující tři sady draků jsou dvě zdvojení, navíc ke zdvojením získaným za sady draků jako takové. Této kombinaci se říká “velká trojice draků”.

i) Za ruku obsahující tři sady větrů a pár větrů čtvrté strany je jedno zdvojení, navíc ke zdvojením získaným za sady větrů jako takové. Této kombinaci se říká “malé čtvero radostí”.

j) Za ruku obsahující čtyři sady větrů jsou dvě zdvojení, navíc ke zdvojením získaným za sady větrů jako takové. Této kombinaci se říká “velké čtvero radostí”.

k) Za ruku obsahující 3 skryté pongy je jedno zdvojení. Pro účely tohoto pravidla se za skrytý pong považuje i skrytý kong nebo vyložený kong vzniklý přidáním zahozeného kamene ke skrytému pongu (pokud byl označen otočením krajního kamene lícem dolů). při počítání základního skóre se takový kong samozřejmě počítá za kong. Poznámka: Všechna výše uvedená zdvojení se vztahují k účinku jednotlivých kamenů, jejich sad nebo skupin sad a mohou být tedy nárokovány v každé ruce, která dotyčné kameny či sady obsahuje, i když to není kompletní ruka (mahjong).

117. Zdvojeni, která lze získat pouze s mahjongem, jsou následující. Vztahuji se pouze k hrací ruce a nejsou nijak ovlivněna prémiovými kameny.

a) Za ruku skládající se ze čtyř čou a jednoho nebodovaného páru je jedno zdvojeni. Taková ruka se jmenuje nebodovaná ruka, ale neznamená to, že hráč za ni nemůže mít žádné základní body (jinak by nebylo co zdvojovat). Hráč může mít body za prémiové kameny, za dobráni posledního kamene, za zaplněni jediného možného místa nebo za vyloveni oči a neztratí tím nárok na toto zdvojeni.

b) Za mahjong, který neobsahuje žádná čou, je jedno zdvojeni. Takové ruce se říká “ptáci zpívajíci v harmonii”.

c) Za mahjong, který je celý až do konce skrytý včetně posledního kamene, je

jedno zdvojeni. Pro účely tohoto pravidla (nikoli pro účely zjištěni základního skóre) se vyložený kong, vytvořený přiložením zahozeného kamene ke skrytému pongu a řádně označený, považuje za skrytou sadu.

d) Za mahjong složený ze zvláštních kamenů a kamenů jediné řady je jedno zdvojeni. Takové ruce se říká ruka jedné řady.

e) Za mahjong složený z kamenů jediné řady bez zvláštních kamenů jsou 3 zdvojeni. Takové ruce se říká ruka čisté řady.

f) Za mahjong složený pouze z velkých kamenů je jedno zdvojeni.

g) Za mahjong složený pouze ze zvláštních kamenů jsou 2 zdvojeni.

Poznámka: Toto zdvojeni má spíše teoretický význam, pokud se nehraje “s odkrytou střechou”, protože jinak ruka zvláštních kamenů automaticky zajištuje tzv. limit: viz pravidlo 122k.

h) Za mahjong dokončený dobráním volného kamene je jedno zdvojeni. Výhře tímto způsobem se říká “otevřít květ na vrcholu hory” nebo “vyhrát na střeše”.

i) Za mahjong dokončený dobráním posledního kamene ze zdi je jedno zdvojeni. Výhře tímto způsobem se říká “vyhrát ze dna jezera”. Poslední kámen je obvykle poslední kámen živé zdi; pokud však v situaci, kdy živá zeď už byla rozebrána, hráč udělá kong (posledním kamenem ze zdi nebo zahozeným kamenem, o který se přihlásil), za poslední kámen se považuje volný kámen, který si za kong dobere. Pokud tímto kamenem dokončí mahjong, dostane dvě zdvojení, jedno za otevřeni květu a druhé za výhru ze dna jezera.

j) Pokud už byla živá zeď rozebrána a někdo dokončí mahjong nárokováním r zahozeného kamene, dostane jedno zdvojeni. Výhře tímto způsobem se říká “chytit rybu ze dna řeky”.

k) Za mahjong dokončený uloupením vyloženého kongu je jedno zdvojeni.

l) Za splnění hlášky (čekání od začátku) je jedno zdvojeni.

Poznámka: Zdvojení a­g se vztahuji ke konzistenci složeni mahjongu jako celku, zdvojeni h­l se vztahuji ke způsobu, jakým byl mahjong dokončen. Proto jsou tato zdvojeni k dispozici pouze vlastníkovi mahjongu.