112.  Nejdříve  se  hodnotí  dosažené  sady  a  jiné  prvky,  které  ruka  obsahuje.  Body za  ně  získané  se  nazývají  základní  skóre.  Základní  skóre  se  pak  může  progresivně zdvojnásobovat  za  každou  z  určitých  kombinaci,  které  ruka  obsahuje,  a  vlastnosti, které  má.  Některých  základních  bodů  a  některých  zdvojeni  mohou  dosáhnout  všichni hráči,  jiné  jsou  k  dispozici  pouze  u  mahjongu.

PoznámkaProtože  zdvojeni  se aplikuji  progresivně,  každé  další  zdvojeni  má dvakrát  větši  hodnotu  než  to předcházející.  Tato  skutečnost  by  se  neměla  přehlížet,  když  se  odhaduje potenciál  ruky:  první  zdvojeni  = 2  x  základní  skóre,  druhé  =  4  x,  třetí  =  8  x, čtvrté  =  16  x,  páté  =  32  x  základní  skóre  atd. 

Poznámka  2Protože  řada zdvojovacích  kombinaci  se  překrývá  a  jedna  formace  může  splňovat  několik požadavků  najednou,  je  potřeba  studovat  obsah  ruky  ze  všech  možných  úhlů,  aby byla  jistota,  že  žádné  zdvojeni  nezůstane  opomenuto.

113.  Vyložené  a  skryté  sady  se  boduji  odlišně.  Sada  nebo  pár  je  vyložená, jestliže  vznikla  nárokováním  zahozeného  kamene;  je  skrytá,  když  všechny  jeji kameny  dobral  ze  zdi  hráč,  který  ji  vlastni.

114.  Základní  skóre  se  počítá  následovně:

a)  Za  každý  ohlášený  prémiový  kámen  4  body.

b)  Za  vyložený  pong  z  malých  kamenů  2  body,  za  skrytý  4  body.  Za  vyložený  pong  z velkých  kamenů  4  body,  za  skrytý  8  bodů.

c)  Za  vyložený  kong  z  malých  kamenů  8  bodů,  za  skrytý  16  bodů.  Za  vyložený  kong z  velkých  kamenů  16  bodů,  za  skrytý  32  bodů.

d)  Postupky  (čou)  se  nebodují,  slouží  pouze  k  dosažení  mahjongu.

e)  Za  dvojici  draků  jsou  2  body,  za  pár  hráčova  vlastního  větru  nebo převažujícího  větru  kola  také  (bez  ohledu  na  to,  zda  je  pár  vyložený  nebo skrytý).  Za  pár  hráčova  větru,  který  je  současně  převažující,  má tento  hráč  4 body  (bez  ohledu  na  to,  zda  je  pár  vyložený  nebo  skrytý).  Jiné  páry  se  nebodují.

Poznámkao  převažujícím  větru  viz  pravidlo  13.

115.  Základní  body,  které  má k  dispozici  pouze  majitel  mahjongu,  jsou následující:

a)  Za  mahjong  jako  takový  10  bodů.

b)  Pokud  byl  zavírající  kámen  dobrán  ze  zdi,  2  body.

c)  Pokud  existoval  jen  jeden  druh  kamene,  který  mohl  mahjong  dokončit,  2  body. Výhře  tímto  způsobem  se  říká  “zaplnit  jediné  možné  místo”  nebo  “vyhrát  jediným možným kamenem”.  Pokud  by  mahjong  teoreticky  mohly  dokončit  dva  různé  kameny, ale  všechny  exempláře  jednoho  z  nich  jsou  už  na  stole,  a  už  mezi  zahozenými, nebo  ve  vyložených  či  ohlášených  sadách,  exemplář  druhého  kamene  se  počítá  jako zaplnění  jediného  možného  místa.  Poznámka:  Pokud  tedy  hráč  dodělal  tři  sady  a pár,  v  ruce  má puntíkovou  dvojku  a  čtyřku  a  dobere  si  puntíkovou  trojku,  pak mahjongoval  zaplněním  jediného  možného  místa.  Kdyby  však  měl  puntíkovou  čtyřku  a pětku,  trojka  by  nebyla  jediný  možný  kámen,  pokud  by  už  na  stole  neležely všechny  čtyři  puntíkové  šestky.

d)  Jestliže  hráč  už  dokončil  čtyři  sady  a  mahjong  získá  dokončením  svého  páru (ať  už  dobráním  ze  zdi,  nebo  nárokováním  zahozeného  kamene),  dostane  2  body, pokud  pár  sestává  z  malých  kamenů,  a  4  body,  pokud  z  velkých.  Výhře  tímto způsobem  se  říká  “vylovit  oči”.  Poznámka:  Hráč,  který  vyloví  své  oči,  často současně  dostane  body  za  zaplnění  jediného  možného  místa,  ale  ne  vždy  je  tomu tak.  Například  když  má  tři  sady  a  drží  6­7­8­9  v  puntících,  může  mahjongovat  buď puntíkovou  šestkou,  nebo  devítkou,  a  obojí  bude  vylovení  očí.

116.  Zdvojení,  použitelná  u  všech  ruk,  jsou  následující:

a)  Hráč,  který  ohlásil  svou  vlastní  květinu  i  své  vlastní  roční  období,  dostane za  tuto  dvojici  prémiových  kamenů  zdvojeni.  Poznámka:  přislušnost  květin  a období  hráčům  se  řídí  světovými  stranami,  na  kterých  právě  sedi:  viz  pravidla  7 a  8.

b)  Za  hlášenou  sadu  všech  čtyř  květin  je  jedno  zdvojení.

c)  Za  hlášenou  sadu  všech  čtyř  období  je  jedno  zdvojení.

d)  Za  každou  sadu  draků  je  jedno  zdvojení.

e)  Za  sadu  vlastních  větrů  je  jedno  zdvojení.

f)  Za  sadu  převažujících  větrů  je  jedno  zdvojení.

g)  Za  ruku  obsahující  dvě  sady  draků  a  pár  draků  třetí  barvy  je  jedno  zdvojení, navíc  ke  zdvojením  získaným  za  sady  draků  jako  takové.  Této  kombinaci  se  říká “malá  trojice  draků”.

h)  Za  ruku  obsahující  tři  sady  draků  jsou  dvě  zdvojení,  navíc  ke  zdvojením získaným  za  sady  draků  jako  takové.  Této  kombinaci  se  říká  “velká  trojice  draků”.

i)  Za  ruku  obsahující  tři  sady  větrů  a  pár  větrů  čtvrté  strany  je  jedno  zdvojení, navíc  ke  zdvojením  získaným  za  sady  větrů  jako  takové.  Této  kombinaci  se  říká “malé  čtvero  radostí”.

j)  Za  ruku  obsahující  čtyři  sady  větrů  jsou  dvě  zdvojení,  navíc  ke  zdvojením získaným  za  sady  větrů  jako  takové.  Této  kombinaci  se  říká  “velké  čtvero radostí”.

k)  Za  ruku  obsahující  3  skryté  pongy  je  jedno  zdvojení.  Pro  účely  tohoto pravidla  se  za  skrytý  pong  považuje  i  skrytý  kong  nebo  vyložený  kong  vzniklý přidáním  zahozeného  kamene  ke  skrytému  pongu  (pokud  byl  označen  otočením krajního  kamene  lícem  dolů).  při  počítání  základního  skóre  se  takový  kong samozřejmě  počítá  za  kong.  Poznámka:  Všechna  výše  uvedená  zdvojení  se  vztahují  k účinku  jednotlivých  kamenů,  jejich  sad  nebo  skupin  sad  a  mohou  být  tedy nárokovány  v  každé  ruce,  která  dotyčné  kameny  či  sady  obsahuje,  i  když  to  není kompletní  ruka  (mahjong).

117.  Zdvojeni,  která  lze  získat  pouze  s  mahjongem,  jsou  následující.  Vztahuji  se pouze  k  hrací  ruce  a  nejsou  nijak  ovlivněna  prémiovými  kameny.

a)  Za  ruku  skládající  se  ze  čtyř  čou  a  jednoho  nebodovaného  páru  je  jedno zdvojeni.  Taková  ruka  se  jmenuje  nebodovaná  ruka,  ale  neznamená  to,  že  hráč  za ni  nemůže  mít  žádné  základní  body  (jinak  by  nebylo  co  zdvojovat).  Hráč  může  mít body  za  prémiové  kameny,  za  dobráni  posledního  kamene,  za  zaplněni  jediného možného  místa  nebo  za  vyloveni  oči  a  neztratí  tím  nárok  na  toto  zdvojeni.

b)  Za  mahjong,  který  neobsahuje  žádná  čou,  je  jedno  zdvojeni.  Takové  ruce  se říká  “ptáci  zpívajíci  v  harmonii”.

c)  Za  mahjong,  který  je  celý  až  do  konce  skrytý  včetně  posledního  kamene,  je

jedno  zdvojeni.  Pro  účely  tohoto  pravidla  (nikoli  pro  účely  zjištěni  základního skóre)  se  vyložený  kong,  vytvořený  přiložením  zahozeného  kamene  ke  skrytému pongu  a  řádně  označený,  považuje  za  skrytou  sadu.

d)  Za  mahjong  složený  ze  zvláštních  kamenů  a  kamenů  jediné  řady  je  jedno zdvojeni.  Takové  ruce  se  říká  ruka  jedné  řady.

e)  Za  mahjong  složený  z  kamenů  jediné  řady  bez  zvláštních  kamenů  jsou  3  zdvojeni. Takové  ruce  se  říká  ruka  čisté  řady.

f)  Za  mahjong  složený  pouze  z  velkých  kamenů  je  jedno  zdvojeni.

g)  Za  mahjong  složený  pouze  ze  zvláštních  kamenů  jsou  2  zdvojeni.

PoznámkaToto zdvojeni  má  spíše  teoretický  význam,  pokud  se  nehraje  “s  odkrytou  střechou”, protože  jinak  ruka  zvláštních  kamenů  automaticky  zajištuje  tzv.  limit:  viz pravidlo  122k.

h)  Za  mahjong  dokončený  dobráním  volného  kamene  je  jedno  zdvojeni.  Výhře  tímto způsobem  se  říká  “otevřít  květ  na  vrcholu  hory”  nebo  “vyhrát  na  střeše”.

i)  Za  mahjong  dokončený  dobráním  posledního  kamene  ze  zdi  je  jedno  zdvojeni. Výhře  tímto  způsobem  se  říká  “vyhrát  ze  dna  jezera”.  Poslední  kámen  je  obvykle poslední  kámen  živé  zdi;  pokud  však  v  situaci,  kdy  živá  zeď  už  byla  rozebrána, hráč  udělá  kong  (posledním  kamenem ze  zdi  nebo  zahozeným  kamenem,  o  který  se přihlásil),  za  poslední  kámen  se  považuje  volný  kámen,  který  si  za  kong  dobere. Pokud  tímto  kamenem dokončí  mahjong,  dostane  dvě  zdvojení,  jedno  za  otevřeni květu  a  druhé  za  výhru  ze  dna  jezera.

j)  Pokud  už  byla  živá  zeď  rozebrána  a  někdo  dokončí  mahjong  nárokováním r zahozeného  kamene,  dostane  jedno  zdvojeni.  Výhře  tímto  způsobem  se  říká  “chytit rybu  ze  dna  řeky”.

k)  Za  mahjong  dokončený  uloupením  vyloženého  kongu  je  jedno  zdvojeni.

l) Za  splnění hlášky  (čekání od  začátku)  je  jedno  zdvojeni.

PoznámkaZdvojení a­g  se  vztahuji  ke  konzistenci  složeni  mahjongu  jako  celku,  zdvojeni  h­l  se vztahuji  ke  způsobu,  jakým  byl  mahjong  dokončen.  Proto  jsou  tato  zdvojeni  k dispozici  pouze  vlastníkovi  mahjongu.